Instal·lacions solars

El nostre repte sostenible per al 2023

0
kW pic instal·lats
0
MWh anuals generats
0
tones CO² no emeses
L’energia solar fotovoltaica és la que s’obté a partir de la radiació solar a través de cèl·lules fotoelèctriques, que capten els fotons o partícules lumíniques i alliberen electrons, generant corrent elèctric. Es tracta d’una energia renovable, inesgotable i no contaminant, que es pot produir des de petites instal·lacions generadores, com per exemple les d’autoconsum, o a través de grans plantes fotovoltaiques que poden generar grans quantitats d’energia elèctrica.
A Centelles hi ha tres instal·lacions fotovoltaiques previstes dins del projecte de Comunitat Energètica Municipal de Centelles.

Pèrgoles solars

Durant aquest 2023 es duen a terme dues instal·lacions fotovoltaiques sobre pèrgola de més de 100 kW de potència cada una, situades en els aparcaments de la Zona Esportiva (C/ Josep Falgueras i Pujol) i de la Zona de l’Institut Pere Barnils (Ctra. De Sant Feliu de Codines), ja acabada i entrarà en funcionament a l’octubre de 2023.

Aquestes instal·lacions fotovoltaiques permetran l’accés a l’autoconsum a la població de Centelles que s’hi vulgui adherir.

Pèrgola FV de l’Institut Pere Barnils

Potència: 126,5 kWp (100 kWn)
Producció elèctrica: 173.005 kWh/any
Mòduls fotovoltaics: 230 de 550 Wp
Estalvi d’emissions: 42,47 tCO2

Pèrgola FV de la Zona esportiva

Potència: 116,7 kWp (100 kWn)
Producció elèctrica: 162.940 kWh/any
Mòduls fotovoltaics: 216 de 540 Wp
Estalvi d’emissions: 40,74 tCO2

Les pèrgoles solars funcionen com autoconsums col·lectius, la producció dels quals es  tractarà de manera agregada, és a dir, es sumarà l’energia que generin totes dues per tal de poder-la repartir a tots els participants per igual.

El projecte proposa la possibilitat d’adherir-s’hi mitjançant una de les 100 participacions previstes per a cada instal·lació, i que suposaran un 1% fix per a cada participacióequivalent a unes dues plaques per participantamb una potència total de 1,2 kWp.

Per poder participar a la Comunitat Energèticaserà necessari ser client de l’Electratenir una potència contractada inferior a 15 kW i no disposar ja d’autoconsum. Si es compleixen aquests tres requisitsnomés caldrà omplir la sol·licitud de participació i pagar una quota anual de 60 euros, que s’abonarà en el moment de formalitzar el contracte, el qual tindrà una vigència anual.

Els beneficis estimats per participació consisteixen en un estalvi econòmic d’uns 180 euros anuals, i un estalvi d’emissions aproximat de 0,43 tones de CO2 eq anuals. El major estalvi s’aconseguirà consumint en les hores en que hi hagi generació, si  l’energia que es produeixi i no es consumeixi es compensarà a la factura en forma d’excedents.

El seguiment de la producció i el consum es podrà fer a través de l’àrea de client de l’oficina virtual d’Electracomercial. Les inscripcions per a poder formar part del projecte estan obertes fins el dia 27 d’octubre o fins a exhaurir les primeres 100 participacionsmoment en el qual s’afegiran els interessats a la llista d’espera per incorporar-los a la Comunitat quan la instal·lació de la zona esportiva es posi en marxa.

Parc solar

La instal·lació fotovoltaica del Polígon Industrial de La Gavarra, que ocuparà una superficie de 10.000 m2 i tindrà una potència d’1 MWp, no funcionarà com un autoconsum, sinó que es preveu que generi uns 1.500 MWh anuals que s’injectaran directament a la xarxa municipal i que permetran generar un benefici que es repartirà de manera equitativa entre tots els clients de l’Electra amb potència contractada inferior a 15 kW (tarifa 2.0TD), i a la factura es reflectirà com un descompte directe estimat d’entre 1 i 2 euros mensuals per subministrament, sense necessitat de fer cap tràmit per part dels usuaris.

Planta solar fotovoltaica de La Gavarra

Potència: 1.002,8 kWp (900 kWn)
Producció elèctrica: 1.454.063 kWh/any
Mòduls fotovoltaics: 2.180 de 460 Wp
Estalvi d’emissions: 910,24 tCO2

El març del 2023 es va col·locar la primera pedra del parc. Actualment, està en fase de construcció, es preveu que les obres finalitzin el 2023 i pugui entrar en funcionament el primer trimestre de l’any 2024.