Contractació. Què necessites?

ENERGIA PER LA LLAR

Energia per la llar (menys de 15 kW)

Et demanarem la documentació següent:

 • DNI del propietari i DNI del titular del contracte (si són persones diferents)
 • Escriptura o document registral amb referència cadastral
 • Certificat de final d’obra
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’instal·lació elèctrica
 • Justificant de titularitat bancària
 • Dades de contacte: telèfon i correu electrònic

Et demanarem la documentació següent:

 • CUPS
 • DNI
 • Escriptura o document registral o contracte de lloguer amb referència cadastral
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Justificant de titularitat bancària
 • Dades de contacte: telèfon i correu electrònic

Et demanarem la documentació següent:

 • DNI del propietari o del promotor de l’obra
 • Escriptura o document registral amb referència cadastral
 • Llicència d’obres
 • Certificat d’instal·lació elèctrica (provisional d’obres)
 • Certificat de no afectació de línies
 • Justificant de titularitat bancària
 • Dades de contacte: telèfon i correu electrònic

Et demanarem la documentació següent:

 • CUPS
 • DNI
 • Escriptura o document registral o contracte de lloguer amb referència cadastral
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Justificant de titularitat bancària
 • Dades de contacte: telèfon i correu electrònic

No et demanarem cap documentació, només ens has d’indicar quina potència desitges contractar.

Si la nova potència no supera la màxima admissible del certificat d’instal·lació elèctric (CIE), només ens has de comunicar quina potència desitges contractar.

Si la nova potència supera la màxima admissible del CIE en menys del 50%, et demanarem un butlletí de reconeixement de la instal·lació elèctrica.

(En ambdós casos estigueu al cas que l’ICP de la llar (si en teniu d’instal·lat) sigui equivalent en l’amperatge, ja que encara que la distribuïdora configuri el comptador, sempre preval la limitació de l’interruptor més petit)

Si la nova potència supera la màxima admissible del CIE en més del 50% et demanarem un nou certificat d’instal·lació elèctrica.

ENERGIA PEL NEGOCI

Energia pel negoci (fins a 15 kW)

Et demanarem la documentació següent:

 • DNI del titular, si ets autònom
 • NIF, escriptura i acreditació del representant, si ets empresa
 • Declaració censal d’alta (mod. 036 o 037)
 • Escriptura o document registral o contracte de lloguer amb referència cadastral
 • Certificat d’instal·lació elèctrica adequat a l’ús del subministrament
 • Justificant de la titularitat bancària
 • Dades de contacte: telèfons i adreça electrònica

No et demanarem cap documentació, només ens has d’indicar quina potència desitges contractar.

Si la nova potència no supera la màxima admissible del certificat d’instal·lació elèctric (CIE), només ens has de comunicar quina potència desitges contractar.

Si la nova potència supera la màxima admissible del CIE en menys del 50%, et demanarem un butlletí de reconeixement de la instal·lació elèctrica.

Si la nova potència supera la màxima admissible del CIE en més del 50% et demanarem un nou certificat d’instal·lació elèctrica.

Contacta amb nosaltres i estudiarem el teu cas per oferir-te l’opció que et sigui més avantatjosa.

AUTOCONSUM

Autoconsum

Et demanarem la documentació tècnica de la instal·lació fotovoltaica i la distribuïdora informarà la modalitat d’autoconsum en el contracte del subministrament.

Quan l’empresa instal·ladora hagi registrat la instal·lació d’autoconsum al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, i aquesta ho hagi informat, l’empresa distribuïdora rebrà la comunicació de la sol·licitud per a ser autoconsumidors. A partir d’aquest avís contactarem amb tu per establir i formalitzar el contracte d’autoconsum i el de compensació d’excedents i et sol·licitarem la documentació tècnica de la instal·lació:

 • Certificat d’instal·lació elèctrica (CIE)
 • Document acreditatiu del registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial (RITSIC)
 • Document acreditatiu de la inscripció en el registre d’autoconsum de Catalunya (RAC)

Un cop validada la documentació, iniciarem els tràmits per tal que la distribuïdora canviï la modalitat del contracte i activi l’autoconsum, i procedir a la compensació dels excedents, si s’escau.

Cal presentar una sol·licitud de punt de connexió a l’empresa distribuïdora qui, si correspon, acceptarà i atorgarà la connexió i formalitzarà un contracte tècnic d’accés (CTA) amb l’usuari. La documentació que et demanarem per elaborar el CTA és el projecte tècnic de la instal·lació.

Quan l’empresa instal·ladora hagi registrat la instal·lació d’autoconsum al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, i aquesta ho hagi informat, l’empresa distribuïdora rebrà la comunicació de la sol·licitud per a ser autoconsumidors. A partir d’aquest avís contactarem amb tu per establir i formalitzar el contracte d’autoconsum i el de compensació d’excedents i et sol·licitarem la documentació tècnica de la instal·lació:

 • Certificat d’instal·lació elèctrica (CIE)
 • Document acreditatiu del registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial (RITSIC)
 • Document acreditatiu de la inscripció en el registre d’autoconsum de Catalunya (RAC)

Un cop validada la documentació, iniciarem els tràmits per tal que la distribuïdora canviï la modalitat del contracte i activi l’autoconsum, i procedir a la compensació dels excedents, si s’escau.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTE